04.02.2023 İstanbul

Tank Temizliği Sonucu Çıkan Atıkların Yönetimi

Akaryakıt tankları; terleme, tesisat bağlantılarının kurulumu, yakıt ikmalinde kullanılan tankerler gibi çeşitli sebeplerden dolayı tanklarda kirlenmeler meydana gelmektedir. Oluşan kirliliğin, yakıtı kullanan ekipmanlara zarar vermemesi için düzenli olarak temizliği gerekmektedir. Planlanacak tank temizliği sonucu ortaya çıkacak atığın insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için bertarafı gerekmektedir. Ülkemizde atıkların geçici depolanması, taşınması ve bertarafı için Atık Yönetim Yönetmeliği mevcuttur.

TORA olarak müşterilerimize tank temizlik hizmeti vermekteyiz. Firmalarda çıkan atığın insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için tesise ait geçici atık depolama alanında muhafaza edilir. Müşterilerimize tank temizlik hizmeti verdiğimiz gibi atığı bertarafı konusunda gerekli desteği sağlıyoruz. Müşterilerimiz atığın bertarafı konusunda bizden destek talep etmeleri durumunda çıkan atık için Ulusal Atık Taşıma Formu oluşturarak Ulusal Atık Taşıma Lisanslı Tankerlerimiz ile atığın bertarafı veya geri kazanımı için lisanslı atık bertaraf ve/veya geri kazanım tesislerine taşıma hizmeti vermekteyiz.

Meydana gelen atığın depolanması

 Atık Yönetim Yönetmeliği 9. Maddesi gereği tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda Aylık 1000 kg’dan fazla atık üreten işletmeler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür. Aylık 1000 kg’dan az atık üreten işletmelerde, atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın tehlikeli atıklarını kendi sahasında en fazla 180 gün geçici depolayabilir. Bu kapsamda atık üreticileri, içinde bulundukları yılı da içerecek şekilde, 3 yıllık işletme süresini kapsayacak bir Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür. Atık yönetim planındaki en önemli hususlardan bir tanesi de tehlikeli atıkların geçici depolanacağı sahadır. TORA olarak müşterilerimize Atık Geçici Depolama Ünite Hizmeti vermekteyiz. Aşağıda linkte ünitelerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz;

https://torapetrol.com/tehlikeli-atik-gecici-depolama-alani-unitesi

Tehlikeli atığın taşınması

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında Atık Geri Kazanım veya bertarafı için lisanslı Atık Bertaraf Tesislerine taşınması sonucu verilen bir hizmettir. Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır. Tehlikeli atıkların ara depolama veya geri kazanım/bertaraf tesisine aktarılması Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı araçlar ile Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenlenerek gerçekleştirilir. Atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine teslim edilme süresinin 10 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürenin 30 günü geçemeyeceği bilinmektedir. Taşıma esnasında kullanılacak ambalajların ADR’de tanımlanmış olması, akredite bir kuruluş tarafından test edilmiş ve Avrupa’da da tanınan bir Birleşmiş Milletler kodu (UN numarası) verilerek sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Atık taşıma firmalarının mali sorumluluk sigortası yaptırmaları da bir zorunluluktur.

Tehlikeli Atık Bertarafı ve Geri Kazanım Tesisi

Tehlikeli atıkların geri kazanımı ve/veya bertarafı yapacak firma Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gereklidir. Gerekli lisanslara sahip olan tesislere getirilen atıklar uygun yöntemlerle atık sahasına indirilir. Atıklar, kodlarına göre atık sahasına depolanır. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar ayrıştırılır. IBC tanklar, sac variller, plastik bidonlar, teneke ve kova atıkları kategorize edilerek depolama işlemi gerçekleştirilir. Sınıflarına göre depolanan atıklar, geri kazandırılmak üzere teknolojik ayrıştırma ve geri kazanım tesisine alınır. Makineler yardımıyla atık maddelerin ayrıştırma ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilir.