Sıfır Atık Yönetim Sistemi TORA

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uyumda son tarih 31 Aralık 2020’dir.

12 Temmuz 2019’da yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, akaryakıt istasyonları ve listelenen diğer tesislerin 31.12.2020 tarihine kadar “Temel Seviye” tesis belgelendirme sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu süreçte, Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının onaylarının alınmış ve tesiste mevcut değil ise, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının kurulmuş olması da gerekmektedir.

Dayanaklar:

Sıfır Atık Temel Belge alma yükümlülüğü:

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 16 – (1) Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü EK-1 listedeki yerler, 17 nci maddede tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir. (Ek1, Tablo B, Grup 2: Akaryakıt İstasyonları) Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 14 – (6) Bu maddede bahsi geçmeyen tehlikeli/tehlikesiz özellikteki diğer atıklar ile tıbbi atıkların yönetimi ilgili mevzuatı kapsamında sağlanarak sıfır atık yönetim sistemine dahil edilir.

Atık Geçici Depolama Alanı tesis etme yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 9 – (1) Atık üreticisi; (b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla, (f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı sunma yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 9 – (1) Atık üreticisi, (c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü:

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 16 – (1) Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez.

Yaptırımlar:

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 18 – (1) Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık yönetim sistemini uygulamadığı ve verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen yerlere, idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasını müteakip doksan takvim günü iyileştirme süresi verilir. Atık Yönetim Yönetmeliği – Madde 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır. Çevre Kanunu Madde 20 – (g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22.109 TL idarî para cezası verilir. (r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 TL, ithal edenlere 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.